Stranke so domače in tuje drużbe in to tako manjše projektne drużbe kot multinacionalne korporacije, banke, druge finančne institucije, finančno svetovalne drużbe, zavarovalnice, zdrużenja, lokalne in regionalne agencije, kakor tudi posamezni drżavni organi in
fizične osebe.